شماره تلفن های داخلی
نام سمت
ردیف نام و نام خانوادگی حوزه ساختمان سمت تلفن داخلی تلفن مستقیم ایمیل
1
2
3 محمرضا غلامرضا فام آموزش ساختمان امور دانشجوئی بایگان فارغ التحصیلان 217
4 ابراهیم مشهوری آموزش ساختمان امور دانشجوئی بایگان فارغ التحصیلان 217
5 رضا رضاقلیان آموزش فنی مهندسی مدیر برنامه ریزی آموزشی 222
6 فرهاد دیبائی آموزش ساختمان علوم انسانی کارشناس آموزش(امور کلاس ها) 289
7 رضا صدقی آموزش ساختمان پرستاری مامائی کارشناس آموزش(امور کلاس ها) 250
8 رحمان منصور پور آموزش ساختمان علوم انسانی کارشناس آموزش 205
9 رامین پاشائی آموزش ساختمان فنی مهندسی رئیس اداره امتحانات و ثبت نام 225
10 نجف عباسزاده آموزش ساختمان فنی مهندسی کارشناس امور امتحانات و ثبت نام 225
11 محمد آذردوست آموزش ساختمان فنی مهندسی کارشناس امور امتحانات و ثبت نام 225
12 محمد عبدالحسین آذری آموزش ساختمان فنی مهندسی کارگزین هیات علمی 226
13 رضا ملک پور خدمات پژوهشی ساختمان فنی مهندسی کارشناس امور پژوهش 238
14 نادره دست بالا خدمات پژوهشی ساختمان فنی مهندسی کارشناس امور پژوهش 237
15 لیلا مظفری خدمات پژوهشی ساختمان فنی مهندسی کارشناس امور پژوهش 237
16 یحیی بایرامی خدمات پژوهشی ساختمان فنی مهندسی کارشناس امور پژوهش 238
17 هاله طاهری خدمات پژوهشی ساختمان فنی مهندسی کارشناس امور پژوهش 233
18 خدیجه شریفی کتابخانه ساختمان پرستاری مامائی مسئول امور کتابخانه 245
19 فوزیه عنبری کتابخانه ساختمان پرستاری مامائی کارشناس امور کتابخانه 245
20 سجاد قاسمی امور خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی آزمایشگاه کارشناس امور آزمایشگاهها (مسئول) 240 04137730256
21 زهرا سیدی امور خدمات آزمایشگاهی و آزمایشگاهها کارشناس امور آزمایشگاهها 243
22 حوریه موسی زاده امور خدمات آزمایشگاهی و آزمایشگاهها کارشناس امور آزمایشگاهها 243
23 نادر علی نژاد اداره باشگاه پژوهشگران جوان ساختمان فنی مهندسی رئیس باشگاه پژوهشگران جوان 246
24 عباس اصغری آموزش ساختمان علوم انسانی کارشناس آموزش 241
25 رضا رشدی امور دانشجوئی ساختمان امور دانشجوئی رئیس 214
26 فرهاد نخجوان امور دانشجوئی ساختمان امور دانشجوئی کارشناس امور دانشجوئی 213
27 رقیه ایرانپور مشاوره ساختمان امور دانشجوئی کارشناس راهنمایی و مشاوره 216
28 مصطفی ریاضی امور ورزشی ورزشگاه کارشناس امور ورزشی 219
29 طاهره کربلائی آموزش ساختمان انسانی کارشناس آموزش 201
30 سمیه نقوی حسابداری اداری کارشناس امور مالی 227
31 لیلا محمدی حسابداری اداری کارشناس امور مالی 227
32 مریم ولی زاده اداره امور فرهنگی و اجتماعی ساختمان امور دانشجوئی کارشناس امور فرهنگی 218
33 علی اکبرملا زاده اموال اداری مسئول اموال 202
34 علی باقری اداره امور فرهنگی و اجتماعی اموردانشجوئی کارشناس فرهنگی 216
35 شاهین حاج بابائی امورمالی اداری حسابدار 200
36 رسول وحدتی امور خوابگاههای دانشجوئی امور دانشجوئی مسئول امور خوابگاه 224
37 محسن باروقی اداره صندوق رفاه دانشجو اداری رئیس اداره صندوق 244
38 عزیز حمیدی اداره صندوق رفاه دانشجو اداری حسابدار صندوق رفاه 244
39 اصلان عظیم زاده اداره برنامه ریزی و بودجه اداری رئیس اداره برنامه ریزی و بودجه 251
40 بهرام رنجبر اداره امور عمرانی اداری رئیس اداره امور عمرانی 223
41 محمد رضا کهتری امور اداری اداری مسئول دفتر 282
42 احمد سلیمان زاده اداره امور عمرانی اداری کارشناس تاسیسات 209
43 جعفر پاشازاده ساختمان علوم انسانی رئیس دانشکده انسانی
44 محمد آذردوست آموزش ساختمان فنی مهندسی کارشناس ااداره امتحانات 225
45 صابر صمدی اداره امور اداری و منابع انسانی اداری رئیس اداره امور اداری 210 04137745207
46 ولی ناصری داره امور اداری و منابع انسانی اداری مسئول کارگزینی 278
47 معصومه سلطان داداشی داره امور اداری و منابع انس اداری کارگزین 278
48 اسماعیل خسروانی دبیرخانه اداری مسئول دبیرخانه 234
49 هادی اقدسی راد تدارکات اداری مسئول تدارکات 221 0413774482
50 ولی جلیلوند انبارها اداری انباردار 242
51 بایرام محمودیان امور نقلیه اداری مسئول امور نقلیه 265
52 محمدرضا گلشنی امور نقلیه اداری راننده 265
53 میرصادق مجتبی پور امور نقلیه اداری راننده 265
54 قسم اعظمی مسئول بایگانی
55 سید مرتضی حاتم زاده اداره امور مالی اداری رئیس امور مالی 206
56 احمرضا جباری آموزش ساختمان فنی مهندسی مدیر آموزش 204
57 مسعود محمدیان امورمالی اداری حسابدار انبار و اموال 200
58 حسن انوری امورمالی اداری حسابدار اسناد 262
59
60 داود جباری ریاست اداری معاون اداری مالی 04137730291
61 وحید آقاپور امین آموزش فنی معاون آموزشی و پژوهشی 04137731851
62 مخابرات 04137729572
63 مخابرات 04137744486
64
65 معاونت دانشجوئی 04137741103
66 بلال داداشی کارشناس پژوهش 04137730394
67 دکتر الستی 04137730394
68 حساب دانشجوئی امور شهریه 37730331
69 آموزش علوم انسانی 04137739330
70 آموزش معماری 04137730296
71 صندوق رفاه 04137731816
72 دبیرخانه 04137739838
73
74
75 فاکس دانشگاه ریاست 37730393
76 سیاوش جدی ریاست ساختمان اداری رئیس حوزه ریاست و روابط عمومی 251
77 حکیمه مهدی زاده ریاست ساختمان پرستاری مامائی مسئول فناوری و اطلاعات و آمار 284 04137741202
78 مهین مخدومی ریاست ساختمان پرستاری مامائی کارشناس خدمات ماشینی و آمار 220 04137741201
79 آبدارخانه 245
80 هادی اصغری اداری مسئول گزینش کارکنان 285
81 مجید پاشاوند امور حقوقی اداری مسئول 248
82 قادر حلاجی یگانه امور شاهد و ایثارگران ساختمان دانشجوئی کارشناس امور شاهد و ایثارگران 228
83 آبدارخانه اداری 270
84 منصور فرجی حراست ساختمان اداری مدیر حراست 258 04137744480
85 مجید پاشاوند ساختمان اداری کارشناس حقوقی 223 04137739838
86 کریم فرجیان اداره امور هیات علمی ساختمان فنی مهندسی رئیس کارگزینی هیات علمی 226
87 اکبر ارجمندی فرد آموزش فنی مهندسی کارشناس آموزش 215
88 عبدالخالق افرا آموزش فنی مهندسی کارشناس آموزش 215
89 نادر کشاوری آموزش فنی مهندسی کارشناس آموزش 215
90 حسین نصیری آموزش فنی مهندسی کارشناس آموزش 215
91 احمد پاک نژاد آموزش فنی مهندسی کارشناس آموزش 215
92 رباب احمد نژاد آموزش ساختمان علوم انسانی کارشناس آموزش 241
93 نادر برزی آموزش ساختمان علوم انسانی بایگان 288
94 سعید دادجو آموزش ساختمان امور دانشجوئی مسئول فارغ التحصیلان 212 04137726430
95 پری عدالتی آموزش ساختمان امور دانشجوئی کارشناس فارغ التحصیلان 212
96 غلامعلی امیرفرهودی آموزش ساختمان امور دانشجوئی کارشناس فارغ التحصیلان 212
97 محمد رضا فرین پور آموزش ساختمان امور دانشجوئی کارشناس فارغ التحصیلان 212
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163