• آیین نامه تعداد مجاز راهنمایی و مشاوره دوره های کارشناسی ارشد ،دکترای حرفه ای و رساله های دکتری تخصصی
 • بخشنامه تعهد اصالت پایان نامه ها
 • بخشنامه جدید دفاع از پایان نامه 20-1-99
 • بخشنامه مقاله ها و آدرس دهی - متمم بخشنامه آدرس دهی مقاله های مستخرج از پایان نامه ارشد و دکتری
 • بخشنامه نظارت بر جلسه دفاع
 • حق الزحمه استادان راهنما، مشاور و داور پایان نامه ها
 • شرایط همکاری اعضای هیات علمی دارای مدرک دکترا و فاقد مرتبه استادیاری درپایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا
 • عدم امکان دفاع پیش از موعد مقرر
 • عدم درج نام فرد دیگر به غیر از استاد راهنما و مشاور و دانشجو در مقالات
 • منشور و موازین اخلاق پژوهش
 • نحوه همکاری اساتید در پایان نامه ها
 • نویسنده مقالات مستخرج از پایان نامه ها و رساله های تحصیلات تکمیلی
 • همکاری افراد متخصص غیر عضو هیات علمی در پایان نامه ها
 • چگونگی ارزیابی پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای و رساله دکترای تخصصی