• فرم عضویت انجمن نجوم
  • فرم عضویت انجمن

  • اساسنامه انجمن علمی
  • برگزاری همایش ها
  • شیوه نامه استفاده از بودجه انجمن های علمی
  • فرم درخواست كنفرانس
  • متمم شیوه نامه انجمن علمی