• بخشنامه تبدیل وضعیت استخدامی بر اساس شناسنامه علمی

  • فرم درخواست ترفیع سالیانه
  • فرم امتیازات پژوهشی ترفیع

  • Copy of فرم شناسنامه اعضاي هيات علمي

  • فرم شماره یک
  • لیست مدارک مورد نیاز