• آئين نامه صندوق بيمه عمر كاركنان و اعضاي هيات علمي

 • کمیته تخلفات انتظامی هیات علمی

 • تعیین تشویق و رکود علمی

 • آیین نامه ماموریت وانتقال هیات علمی

 • آیین نامه ارتقا95
 • شناسنامه ارتقا95
 • شیوه نامه ارتقا95

 • بخشنامه الزامی بودن مآمور به تحصیلی مربیان و دانشجویان دکترا

 • بخشنامه انتخاب مدیران گروه

 • بخشنامه تبدیل وضعیت استخدامی بر اساس شناسنامه علمی

 • بخشنامه تبدیل وضعیت استخدامی95

 • بخشنامه ترفیع
 • فرم درخواست ترفیع سالیانه
 • فرم امتیازات پژوهشی ترفیع

 • بخشنامه تعیین میزان آموزانه(حق التدریس)94

 • ارتقا

 • بخشنامه مرخصی

 • اجباری بودن بورس
 • ادامه تحصیل اعضای هیات علمی
 • بخشنامه ادامه تحصیل
 • بخشنامه بورس
 • ساعات تدریس موظف و حضور اعضای هیات علمی مامور به تحصیل و بورسیه
 • ممنوعیت پذیرش استعفاء یا حکم تعلیق به بورسیه ها
 • موظفی بورسیه
 • نحوه برخورد با بورسیه هایی که از ایفای تعهدات خود استنکاف می کنند
 • پایش بورسیه خارج

 • حق ماموریت


 • ساعات موظفي (تدريس و غيرتدريس )هفتگي اعضای هیات علمی

 • شناسنامه ارتقا95