• آئين نامه صندوق بيمه عمر كاركنان و اعضاي هيات علمي

  • کمیته تخلفات انتظامی هیات علمی

  • تعیین تشویق و رکود علمی

  • آیین نامه ماموریت وانتقال هیات علمی