• حمايت از دستاوردهاي علمي معتبري94.10.19

 • آدرس دهی

 • افزایش تشویقی مقالات آی اس آی از سال 95
 • به روزرسانی فهرست نشریات بی اعتبار8-4-94
 • شیوه نامه تشویق مقالات دانشگاه آزاد92.22.7
 • متمم شیوه نامه تشویق مقالات10-2-93
 • مصوبه های جدید درخصوص محدودیت تشویقی مقالات24-06-94

 • بخشنامه شرکت در همایش خارجی
 • معيارها و شاخص هاي ارزيابي اعتبار برگزاري و شركت در كنفرانس بين المللي

 • بخشنامه شرکت در همایش داخلی

 • JCR_2014

 • JRK-MIF-2014
 • JRK2014

 • 2014IF
 • IF2015-total

 • لیست مجلات مشکوک

 • (1)ISCفهرست مجلات نمایه شده در
 • (2)ISCفهرست مجلات نمایه شده در
 • (3)ISCفهرست مجلات نمایه شده در
 • فهرست مجلات دانشگاه آزاد اسلامي با رتبه علمي پژوهشي و ترويجي1
 • فهرست مجلات دانشگاه آزاد اسلامي با رتبه علمي پژوهشي و ترويجي2
 • فهرست نشريات علمي معتبر وزارت علوم - ارديبهشت 94
 • فهرست نشریات علمی مورد تایید وزارت بهداشت
 • فهرست نشریات معتبر وزارت علوم شهریور 94

 • فهرست نشریات نمایه شده در پایگاه بین المللیISI

 • Scopus 2011 وزارت علوم

 • كنفرانس هاي معتبر بين المللي خارج - پيوست

 • فهرست نشريات نامعتبر خارجي وزارت علوم- آذر 94
 • فهرست نشريات نامعتبر خارجي وزارت علوم- دی94
 • فهرست نشريات نامعتبر خارجي وزارت علوم- مهر93
 • فهرست نشریات نامعتبر خارجی وزارت علوم اردیبهشت95
 • فهرست نشریات نامعتبر خارجی وزارت علوم اسفند 94
 • فهرست نشریات نامعتبر خارجی وزارت علوم- اردیبهشت 94
 • فهرست نشریات نامعتبر خارجی وزارت علوم- اسفند 93
 • فهرست نشریات نامعتبر خارجی وزارت علوم- شهریور 94
 • فهرست نشریات نامعتبر خارجی وزارت علوم-مهر 94
 • فهرست نشریات نامعتبر سازمان مرکزی دانشگاه آزاد
 • لیست مجلات نامعتبر اضافه شده به لیست مهر 94

 • مصوبه های جدید

 • معرفی ویژگی های مجلات مجلات نامعتبر

 • شرایط دریافت نمره مقاله
 • نمره دهی مقالات مستخرج از پایان نامه