• دستورالعمل تشخیص صلاحیت، رتبه بندی و صدور مجوز شرکت ها و موسسات دانش بنیان
 • شركت دانش بنیان فرم خام
 • شیوه نامه ایجاد و حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان دانشگاه آزاد

 • آیین نامه اجرایی تاسیس مراکز رشد
 • اساسنامه مراکز رشد
 • معیارهای پذیرش در مرکز رشد دانشگاه آزاد بناب

 • شركت دانش بنیان فرم خام
 • شیوه نامه ایجاد وحمایت از شرکت های دانش بنیان
 • چگونگی ایجاد و تشکیل فرآیندهای شرکت های دانش بنیان


 • مجوز فعالیت مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی بناب

 • كاربرگ اوليه پذيرش واحد فناور
 • كاربرگ درخواست استقرار رشد مقدماتي
 • كاربرگ پيشنهاد اوليه طرح در رشد مقدماتي