• اولویت های پژوهشی ستاد مبارزه با مواد مخدر
  • لیست اولویت های پژوهشی دادگستری جمهوری اسلامی ایران

  • ارسال طرح هاي پژوهشي فني و حرفه اي جهت اجراي طرح ارتقاء شايستگي هاي حرفه اي دانشجويان
  • عنوان پيشنهادي سازمان آموزش فني و حرفه اي براي اجراي پايان نامه ها در قالب طرح برون دانشگاهي