• آئین نامه طرح های پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی
 • آئین نامه طرحها برون دانشگاهی
 • بخشنامه اختصاص امتیاز به طرحهای تحقیقاتی حوزه علوم پزشکی
 • بخشنامه تعهد ارائه مقاله برای طرحهای پژوهشی
 • بخشنامه تعهد و اتمام طرحهای پژوهشی با چاپ مقاله در مجله های معتبرISI دارای IF و WOS
 • بخشنامه تعیین تکلیف طرحهای پژوهشی راکد
 • بخشنامه حق الزحمه داوریهای طرحهای پژوهشی
 • بخشنامه دستورالعمل نگارش و تدوین گزارش نهایی
 • بخشنامه سخنرانی مربوط به ارائه نتایج طرحهای پژوهشی
 • بخشنامه طرح های پژوهشی مربوط به برنامه ریزی استراتژیک دانشگاه
 • بخشنامه منشور و موازین اخلاق پژوهشی
 • جدول تعهدات طرح های پژوهشی
 • دستورالعمل نگارش و تدوین گزارش نهايي طرح‌هاي پژوهشي
 • دستورالعمل نگارش و تدوین گزارش نهايي طرح‌هاي پژوهشي
 • متمم بخشنامه طرح های پژوهشی
 • مجموعه قوانین مقررات حوزه معاونت پژوهشی
 • مدارک لازم برای اجرای قرارداد طرح های پژوهشی