• فرم رزومه مخصوص مجریانی که طرح آنها به سازمان مرکزی ارسال می گردد
 • فرم رزومه مخصوص مجریانی که طرح آنها به سازمان مرکزی ارسال می گردد
 • فرم رزومه مخصوص همکارانی که طرح آنها به سازمان مرکزی ارسال می گردد
 • فرم رزومه مخصوص همکارانی که طرح آنها به سازمان مرکزی ارسال می گردد
 • فرم صفریا پروپوزال طرح پژوهشی -کلی-
 • فرم صفریا پروپوزال طرح پژوهشی -کلی-

 • CD روی جلد گزارش نهایی
 • CD روی جلد گزارش نهایی
 • جدول تعهدات طرح های پژوهشی
 • دستورالعمل نگارش و تدوین گزارش نهايي طرح‌هاي پژوهشي
 • دستورالعمل نگارش و تدوین گزارش نهايي طرح‌هاي پژوهشي
 • فرم سخنرانی مربوط به نتایج طرح های پژوهشی
 • فرم سخنرانی مربوط به نتایج طرح های پژوهشی
 • فرم مقاله مستخرج از طرح های پژوهشی
 • فرم مقاله مستخرج از طرح های پژوهشی
 • مدارک لازم جهت تسویه حساب نهایی و اتمام طرح های پژوهشی
 • مدارک لازم جهت تسویه حساب نهایی و اتمام طرح های پژوهشی
 • نکته های مهم برای گالینگور و گزارش نهایی طرح های پژوهشی
 • نکته های مهم برای گالینگور و گزارش نهایی طرح های پژوهشی

 • مدارک لازم برای اجرای قرارداد طرح های پژوهشی
 • مدارک لازم برای اجرای قرارداد طرح های پژوهشی