ورود

نام و نام خانوادگی : محمدرضا نوروزي

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : مديريت

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : mr.noruzi@yahoo.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
1645 مديريت توسعه دوشنبه13:30 11:30شماره کلاس0عادي/دوشنبه15:00 13:30شماره کلاس0عادي/ 11:00 95/10/18
1654 تجزيه وتحليل وطراحي سيستم 11:15 - 08:00 - يکشنبه , 11:00 95/10/25
1652 روش تحقيق در مديريت 11:15 - 08:00 - سه شنبه , 08:30 95/11/05
1668 بهره وري وتجزيه وتحليل آن درسازمان 08:30 95/10/27
1669 مديريت استراتژيك 11:00 95/10/18
1674 بازاريابي بين المللي 08:30 95/10/19
1940 سيستمهاي اطلاعاتي در مديريت 08:30 95/11/02
2010 سيستمهاي خريد ‚ انبارداري وتوزيع 08:30 95/10/18
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده