ورود

نام و نام خانوادگی : مرتضي نوجوان گل تپه

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : برق

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : nojavan.morteza@gmail.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
182 طرح پست هاي فشارقوي پنج شنبه17:15 15:45شماره کلاس0هفته اول/پنج شنبه19:00 17:30شماره کلاس0عادي/ 14:30 96/03/29
181 طرح خطوط هوايي انتقال انرژي و پروژه پنج شنبه15:30 14:00شماره کلاس0عادي/پنج شنبه17:15 15:45شماره کلاس0هفته دوم/ 11:00 96/03/25
191 طراحي خطوط انتقال پروژه 11:00 96/03/25
193 طراحي پستهاي فشار قوي وپروژه 14:30 96/03/29
1794 تجهيزات پست 14:30 96/03/29
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده