ورود

نام و نام خانوادگی : محمد بخت آزماي بناب

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : مديريت

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : m_azmayb@yahoo.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
55 روش تحقيق، مقاله و رساله نويسي پيشرفته يکشنبه17:15 15:45 شماره کلاس 1عادي/ 14:00 96/10/16
33 روش تحقيق، مقاله و رساله نويسي پيشرفته يکشنبه09:20 08:00شماره کلاس1عادي/ 14:00 96/10/16
322 ارزشيابي عملکرد دولت و سازمان هاي دولتي جمعه12:20 11:00 شماره کلاس 1عادي/ 14:00 96/10/27
312 بازمهندسي تشکيلات دولتي جمعه10:50 09:30 شماره کلاس 1عادي/ 14:00 96/10/17
307 نظريه هاي خط و مشي گذاري عمومي جمعه09:30 08:00شماره کلاس1عادي/ 14:00 96/10/23
300 بودجه در سازمان هاي دولتي پنج شنبه09:20 08:00 شماره کلاس 1عادي/ 14:00 96/10/19
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده