ورود

نام و نام خانوادگی : محمد بخت آزماي بناب

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : مديريت

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : m_azmayb@yahoo.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
1486 فلسفه مديريت از ديدگاه اسلام شنبه16:30 14:00شماره کلاس0عادي/ 14:30 96/04/03
782 اداره امور عمومي در اسلام جمعه17:15 15:45عادي/ 14:30 96/03/21
793 حقوق اساسي سازمان هاي دولتي جمعه15:30 14:00شماره کلاس0عادي/ 14:30 96/03/23
794 حقوق اساسي سازمان هاي دولتي جمعه13:00 11:30شماره کلاس0عادي/ 14:30 96/03/23
792 حقوق اساسي سازمان هاي دولتي جمعه09:30 08:00شماره کلاس0عادي/ 14:30 96/03/23
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده