ورود

نام و نام خانوادگی : محمد بخت آزماي بناب

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : مديريت

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : m_azmayb@yahoo.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
418 حقوق اساسي سازمان هاي دولتي جمعه17:15 15:45 شماره کلاس 1عادي/ 14:30 97/04/03
423 حقوق اساسي سازمان هاي دولتي جمعه15:30 14:00 شماره کلاس 1عادي/ 14:30 97/04/03
671 سازمان دهي و طراحي سازمان جمعه11:15 09:45 شماره کلاس 1عادي/ 14:30 97/03/27
424 حقوق اساسي سازمان هاي دولتي جمعه09:30 08:00 شماره کلاس 1عادي/ 14:30 97/04/03
604 فلسفه مديريت از ديدگاه اسلام پنج شنبه10:30 08:00 شماره کلاس 1عادي/ 14:30 97/03/28
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده