ورود

نام و نام خانوادگی : فتحعلي خانمحمدپور

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : دروس عمومي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : satoon73@yahoo.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
1068 حقوق سازمانهاي بين المللي سه شنبه18:00 16:30شماره کلاس0عادي/ 11:00 95/10/29
1066 حقوق اساسي(2) سه شنبه16:30 13:30شماره کلاس0عادي/ 11:00 95/10/27
892 انقلاب اسلامي ايران سه شنبه12:30 11:00شماره کلاس0عادي/ 16:30 95/10/18
891 انقلاب اسلامي ايران سه شنبه11:00 09:30شماره کلاس0عادي/ 16:30 95/10/18
894 انقلاب اسلامي ايران چهار شنبه12:30 11:00شماره کلاس0عادي/ 16:30 95/10/18
893 انقلاب اسلامي ايران چهار شنبه11:00 09:30شماره کلاس0عادي/ 16:30 95/10/18
1403 قراردادهاي اداري پنج شنبه12:30 11:00شماره کلاس0هفته اول/ 11:00 95/10/28
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده