ورود

نام و نام خانوادگی : فتحعلي خانمحمدپور

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : دروس عمومي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : satoon73@yahoo.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
514 حقوق بين الملل عمومي(2) سه شنبه15:30 14:00شماره کلاس0عادي/ 11:00 96/03/24
460 انقلاب اسلامي ايران سه شنبه13:00 11:30شماره کلاس0عادي/ 17:00 96/03/28
459 انقلاب اسلامي ايران سه شنبه11:15 09:45شماره کلاس0عادي/ 17:00 96/03/28
463 انقلاب اسلامي ايران چهار شنبه15:30 14:00شماره کلاس0عادي/ 17:00 96/03/28
462 انقلاب اسلامي ايران چهار شنبه13:00 11:30شماره کلاس0عادي/ 17:00 96/03/28
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده