ورود

نام و نام خانوادگی : فتحعلي خانمحمدپور

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : دروس عمومي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : satoon73@yahoo.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
161 انقلاب اسلامي ايران يکشنبه13:00 11:30شماره کلاس0عادي/دوشنبه13:00 09:45شماره کلاس0عادي/ 17:00 96/06/08
160 انقلاب اسلامي ايران شنبه13:00 09:45شماره کلاس0عادي/يکشنبه11:15 09:45شماره کلاس0عادي/ 17:00 96/06/08
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده