ورود

نام و نام خانوادگی : ارشد غفاري نسب

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : مامايي

سوابق تحصیلی :

دکتری -

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : arshad.gh24@yahoo.com

آدرس صفحه اصلي :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
226 فيزيولوژي (1) پنج شنبه11:15 09:45شماره کلاس6هفته اول/پنج شنبه13:00 11:30شماره کلاس6عادي/ 11:00 99/04/05
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده