ورود

نام و نام خانوادگی : مهدي رهنورد

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : پرستاري

سوابق تحصیلی :

دکتری -

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک :

آدرس صفحه اصلي :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
349 تشريح (1) پنج شنبه15:30 14:00 شماره کلاس 6عادي/پنج شنبه17:15 15:45 شماره کلاس 5هفته اول/پنج شنبه17:15 15:45 شماره کلاس 5هفته سوم/ 11:00 98/10/21
351 تشريح پنج شنبه10:50 09:20 شماره کلاس 6عادي/پنج شنبه12:20 11:00 شماره کلاس 5هفته اول/پنج شنبه12:20 11:00 شماره کلاس 5هفته دوم/ 11:00 98/10/26
350 جنين شناسي پنج شنبه09:20 08:00 شماره کلاس 6عادي/ 11:00 98/10/31
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده