ورود

نام و نام خانوادگی : مهدي رهنورد

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : پرستاري

سوابق تحصیلی :

دکتری -

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک :

آدرس صفحه اصلي :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
225 تشريح (2) سه شنبه15:30 14:00شماره کلاس6عادي/سه شنبه17:15 15:45شماره کلاس6هفته اول/سه شنبه19:00 17:30شماره کلاس0هفته اول/سه شنبه19:00 17:30شماره کلاس0هفته دوم/ 11:00 99/03/31
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده