ورود

نام و نام خانوادگی : سيده انسيه حسيني بناب

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : حقوق و علوم سياسي

سوابق تحصیلی :

دکتری -

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک :

آدرس صفحه اصلي :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
656 حقوق اساسي(2) سه شنبه17:15 15:45 شماره کلاس 1عادي/ 14:00 98/10/26
653 حقوق اداري(1) دوشنبه17:15 15:45 شماره کلاس 1عادي/ 14:00 98/10/19
654 حقوق اداري(1) دوشنبه17:15 15:45 شماره کلاس 1عادي/ 14:00 98/10/19
700 حقوق اداري(2) چهار شنبه17:15 15:45 شماره کلاس 1عادي/ 14:00 98/10/19
701 حقوق اداري(2) چهار شنبه17:15 15:45 شماره کلاس 1عادي/ 14:00 98/10/19
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده