ورود

نام و نام خانوادگی : سيده انسيه حسيني بناب

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : حقوق و علوم سياسي

سوابق تحصیلی :

دکتری -

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک :

آدرس صفحه اصلي :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
740 حقوق اداري(2) سه شنبه19:00 17:30عادي/ 11:00 98/03/26
721 حقوق اداري(1) سه شنبه17:15 15:45عادي/ 14:00 98/04/02
775 حقوق كار دوشنبه17:15 15:45عادي/ 14:00 98/04/04
1594 حقوق کار 14:00 98/04/04
1673 حقوق اداري(1) 14:00 98/04/02
1681 حقوق اداري(2) 11:00 98/03/26
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده