ورود

نام و نام خانوادگی : سيده انسيه حسيني بناب

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : حقوق و علوم سياسي

سوابق تحصیلی :

دکتری -

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک :

آدرس صفحه اصلي :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
852 حقوق اداري(2) سه شنبه17:15 15:45 شماره کلاس 1عادي/ 14:30 99/03/31
816 حقوق اساسي(2) چهار شنبه17:15 15:45 شماره کلاس 1عادي/ 11:00 99/04/02
818 حقوق اداري(1) چهار شنبه15:30 14:00 شماره کلاس 1عادي/ 08:30 99/04/05
1333 حقوق اداري 08:30 99/04/05
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده