ورود

نام و نام خانوادگی : سيده انسيه حسيني بناب

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : حقوق و علوم سياسي

سوابق تحصیلی :

دکتری -

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک :

آدرس صفحه اصلي :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
70 حقوق كار سه شنبه17:15 15:45 شماره کلاس 1عادي/ 08:30 97/10/26
106 حقوق اداري(2) چهار شنبه17:15 15:45 شماره کلاس 1عادي/ 14:00 97/10/27
1687 حقوق اداري(2) چهار شنبه17:15 15:45 شماره کلاس 1عادي/ 14:00 97/10/27
170 حقوق اداري(1) چهار شنبه15:30 14:00 شماره کلاس 1عادي/ 14:00 97/10/20
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده