ورود

نام و نام خانوادگی : سيده انسيه حسيني بناب

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : حقوق و علوم سياسي

سوابق تحصیلی :

دکتری -

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک :

آدرس صفحه اصلي :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
737 حقوق اساسي(2) سه شنبه13:00 09:45 شماره کلاس 1عادي/ 08:30 97/04/06
1281 حقوق اساسي(2) سه شنبه13:00 09:45 شماره کلاس 1عادي/ 08:30 97/04/06
1571 حقوق اداري سه شنبه09:30 08:00 شماره کلاس 1عادي/ 08:30 97/03/31
733 حقوق اداري(1) سه شنبه09:30 08:00 شماره کلاس 1عادي/ 08:30 97/03/31
1280 حقوق اداري(1) سه شنبه09:30 08:00 شماره کلاس 1عادي/ 08:30 97/03/31
771 حقوق اداري(2) چهار شنبه09:30 08:00عادي/ 11:00 97/04/05
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده