ورود

نام و نام خانوادگی : چنگيز احمدي زاده

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : زيست شناسي

سوابق تحصیلی :

دکتری -

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک :

آدرس صفحه اصلي :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
953 ويروس شناسي پيشرفته جمعه15:30 14:00 شماره کلاس 2عادي/ 11:00 97/04/06
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده