ورود

نام و نام خانوادگی : چنگيز احمدي زاده

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : زيست شناسي

سوابق تحصیلی :

دکتری -

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک :

آدرس صفحه اصلي :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
1086 سموم ميکروبي جمعه10:50 09:30شماره کلاس2عادي/ 11:00 97/10/27
1085 اکولوژي ميکرو ارگانيسم ها جمعه09:20 08:00شماره کلاس2عادي/ 11:00 97/10/23
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده