ورود

نام و نام خانوادگی : داريوش معرفت

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : تربيت بدني

سوابق تحصیلی :

دکتری -

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک :

آدرس صفحه اصلي :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
579 مديريت نشان(برند) و بليط فروشي در سازمان هاي ورزشي پنج شنبه17:15 15:45عادي/ 14:00 97/10/25
575 سمينار در بازاريابي ورزشي پنج شنبه15:30 14:00عادي/ 14:00 97/10/22
578 مديريت بازاريابي در سازمان هاي ورزشي المپيک پنج شنبه12:20 11:30عادي/ 14:00 97/10/17
576 برنامه ريزي استراتژيك در بازاريابي ورزشي پنج شنبه10:20 09:30عادي/ 14:00 97/10/15
577 كارورزي در بازار يابي ورزشي پنج شنبه09:20 08:00عادي/ 00:00 / /
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده