ورود

نام و نام خانوادگی : داريوش معرفت

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : تربيت بدني

سوابق تحصیلی :

دکتری -

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک :

آدرس صفحه اصلي :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
483 مديريت روابط عمومي وبين المللي در ورزش پنج شنبه17:15 15:45 شماره کلاس 1عادي/ 14:30 99/04/02
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده