ورود

نام و نام خانوادگی : داريوش معرفت

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : تربيت بدني

سوابق تحصیلی :

دکتری -

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک :

آدرس صفحه اصلي :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
1361 نظريه هاي سازمان و مديريت 00:00 / /
1362 اصول و مباني بازاريابي ورزشي 00:00 / /
1365 مديريت بازاريابي جهاني 00:00 / /
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده