ورود

نام و نام خانوادگی : داريوش معرفت

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : تربيت بدني

سوابق تحصیلی :

دکتری -

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک :

آدرس صفحه اصلي :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
872 مديريت روابط عمومي وبين المللي در ورزش پنج شنبه17:15 15:45عادي/ 14:30 97/04/06
871 مديريت بازاريابي جهاني پنج شنبه15:30 14:00عادي/ 14:30 97/04/03
868 روش تحقيق در مديريت ورزشي پنج شنبه13:00 11:30عادي/ 14:30 97/03/27
870 مديريت رفتار سازماني پنج شنبه11:15 09:45عادي/ 14:30 97/03/31
869 تحليل آماري وكاربرد نرم افزارهاي آماري در ورزش پنج شنبه09:30 08:00عادي/ 14:30 97/03/29
1633 اصول و مباني مديريت 14:30 97/04/04
1751 اصول و مباني مديريت 14:30 97/04/04
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده