ورود

نام و نام خانوادگی : عليرضا عبدالحسين زاده

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : زيست شناسي

سوابق تحصیلی :

دکتری -

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : alirezaabd189@gmail.com

آدرس صفحه اصلي :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
431 آزمايشگاه ميكروبيولوژي (1) يکشنبه17:15 15:45 شماره کلاس 5عادي/ 00:00 / /
432 آزمايشگاه زيست شناسي ميکروبي يکشنبه15:30 14:00 شماره کلاس 5عادي/ 00:00 / /
430 آزمايشگاه ميكروبيولوژي (1) يکشنبه15:30 14:00 شماره کلاس 5عادي/ 00:00 / /
464 آزمايشگاه ميكروبيولوژي (2) چهار شنبه19:00 17:30 شماره کلاس 5عادي/ 00:00 / /
465 آزمايشگاه ميكروبيولوژي (2) چهار شنبه19:00 17:30 شماره کلاس 5عادي/ 00:00 / /
461 آزمايشگاه ميكروبيولوژي (2) چهار شنبه15:30 14:00 شماره کلاس 5عادي/ 00:00 / /
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده