ورود

نام و نام خانوادگی : عليرضا عبدالحسين زاده

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : زيست شناسي

سوابق تحصیلی :

دکتری -

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : alirezaabd189@gmail.com

آدرس صفحه اصلي :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
470 آزمايشگاه ميکروبيولوژي 1 يکشنبه17:15 15:45 شماره کلاس 5عادي/ 00:00 / /
468 آزمايشگاه زيست شناسي ميکروبي يکشنبه15:30 14:00 شماره کلاس 5عادي/ 00:00 / /
469 آزمايشگاه ميكروبيولوژي (1) يکشنبه15:30 14:00 شماره کلاس 5عادي/ 00:00 / /
536 آزمايشگاه ميکروبيولوژي 2 يکشنبه12:20 11:00 شماره کلاس 5عادي/ 00:00 / /
534 آزمايشگاه ميكروبيولوژي (2) يکشنبه10:50 09:30 شماره کلاس 5عادي/ 00:00 / /
630 آزمايشگاه ژنتيک پايه دوشنبه17:15 15:45 شماره کلاس 5عادي/ 00:00 / /
631 آزمايشگاه ژنتيك (1) دوشنبه17:15 15:45 شماره کلاس 5عادي/ 00:00 / /
629 آزمايشگاه ژنتيک پايه دوشنبه15:30 14:00 شماره کلاس 5عادي/ 00:00 / /
628 آزمايشگاه ژنتيک پايه دوشنبه12:20 11:00 شماره کلاس 5عادي/ 00:00 / /
627 آزمايشگاه ژنتيک پايه دوشنبه10:50 09:30 شماره کلاس 5عادي/ 00:00 / /
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده