ورود

نام و نام خانوادگی : علي آذر

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : شهرسازي

سوابق تحصیلی :

دکتری -

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک :

آدرس صفحه اصلي :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
1517 روش ها و فنون طراحي شهري (2) پنج شنبه13:00 11:30شماره کلاس0عادي/ 00:00 / /
1516 کارگاه طراحي شهري (2) پنج شنبه09:30 08:00شماره کلاس0عادي/پنج شنبه11:15 09:45شماره کلاس0عادي/ 00:00 / /
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده