ورود

نام و نام خانوادگی : علي آذر

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : شهرسازي

سوابق تحصیلی :

دکتری -

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : azar167@yahoo.com

آدرس صفحه اصلي :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
1668 کارگاه طراحي شهري (3) جمعه15:30 14:00شماره کلاس0عادي/ 14:00 96/10/28
1586 روشها و فنون طراحي شهري (1) جمعه13:00 11:30شماره کلاس0عادي/ 14:00 96/10/26
1584 کارگاه طراحي شهري (1) جمعه11:15 09:45شماره کلاس0عادي/ 14:00 96/10/17
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده