ورود

نام و نام خانوادگی : علي آذر

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : شهرسازي

سوابق تحصیلی :

دکتری -

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : azar167@yahoo.com

آدرس صفحه اصلي :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
1226 روش ها و فنون طراحي شهري (2) جمعه15:30 14:00عادي/ 00:00 / /
1221 کارگاه طراحي شهري (2) جمعه13:00 09:45عادي/ 00:00 / /
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده