ورود

نام و نام خانوادگی : مهدي سيد الماسي

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : معماري

سوابق تحصیلی :

دکتری -

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک :

آدرس صفحه اصلي :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
1837 حکمت هنر اسلامي پنج شنبه19:00 17:30شماره کلاس0عادي/ 14:30 96/03/28
1541 نظريه و روش هاي طراحي پنج شنبه17:15 15:45شماره کلاس0عادي/ 11:00 96/03/30
658 روان شناسي محيط پنج شنبه15:30 14:00شماره کلاس0عادي/ 14:30 96/03/20
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده