ورود

نام و نام خانوادگی : مهدي سيد الماسي

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : معماري

سوابق تحصیلی :

دکتری -

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : m.seyedalmasi@yahoo.co.uk

آدرس صفحه اصلي :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده