ورود

نام و نام خانوادگی : حجت محبوبي پور

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : عمران

سوابق تحصیلی :

دکتری -

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : hmahbobi@yahoo.com

آدرس صفحه اصلي :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
1156 مدل سازي رقومي زمين جمعه12:20 11:00شماره کلاس0هفته دوم/جمعه15:30 14:00شماره کلاس0عادي/ 11:00 96/10/17
1157 سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي زمانمند جمعه10:50 09:30شماره کلاس0عادي/جمعه12:20 11:00شماره کلاس0هفته اول/ 11:00 96/10/20
1696 سيستم اطلاعات جغرافيايي 1 14:00 96/10/17
1697 سيستم تعيين موقعيت جهاني 11:00 96/10/19
1698 مديريت داده ها و کاربردهاي gis 11:00 96/10/21
1155 سمينار 00:00 / /
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده