ورود

نام و نام خانوادگی : حجت محبوبي پور

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : عمران

سوابق تحصیلی :

دکتری -

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : hmahbobi@yahoo.com

آدرس صفحه اصلي :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
1511 روش تحقيق پيشرفته پنج شنبه19:00 17:30شماره کلاس0عادي/ 14:30 96/03/28
1510 سنجش از دور پيشرفته و پردازش تصاوير رقومي پنج شنبه15:30 14:00شماره کلاس0عادي/پنج شنبه17:15 15:45شماره کلاس0هفته اول/ 14:30 96/03/23
1509 سيستم اطلاعات جغرافيايي 2 پنج شنبه11:15 09:45شماره کلاس0هفته دوم/پنج شنبه13:00 11:30شماره کلاس0عادي/ 14:30 96/03/21
1508 مديريت زمين و سيستم اطلاعات زميني پنج شنبه09:30 08:00شماره کلاس0عادي/پنج شنبه11:15 09:45شماره کلاس0هفته اول/ 14:30 96/03/17
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده