ورود

نام و نام خانوادگی : مريم عابدي

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : مامايي

سوابق تحصیلی :

دکتری -

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک :

آدرس صفحه اصلي :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
966 اصول و فنون پرستاري و مامايي و روش کار در اتاق عمل و زايمان دوشنبه09:20 08:00هفته اول/ 11:00 97/11/01
981 کارآموزي اصول و فنون پرستاري و مامايي و روش کار در اتاق عمل و زايمان 00:00 / /
1002 کارآموزي در عرصه بهداشت باروري، مادر و کودک و تنظيم خانواده 00:00 / /
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده