ورود

نام و نام خانوادگی : مريم عابدي

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : مامايي

سوابق تحصیلی :

دکتری -

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک :

آدرس صفحه اصلي :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
607 اصول تغذيه مادر و کودک سه شنبه11:15 09:45هفته اول/سه شنبه11:15 09:45هفته دوم/ 14:30 98/04/07
625 آمادگي براي زايمان و زايمان فيزيولوژيک سه شنبه09:30 08:00عادي/ 11:00 98/04/11
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده