ورود

نام و نام خانوادگی : مريم عابدي

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : مامايي

سوابق تحصیلی :

دکتری -

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک :

آدرس صفحه اصلي :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
966 اصول و فنون پرستاري و مامايي و روش کار در اتاق عمل و زايمان دوشنبه12:20 11:00هفته اول/ 11:00 97/11/01
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده