ورود

نام و نام خانوادگی : مريم عابدي

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : مامايي

سوابق تحصیلی :

دکتری -

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک :

آدرس صفحه اصلي :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
384 اصول و فنون پرستاري و مامايي و روش کار در اتاق عمل و زايمان چهار شنبه11:15 09:45 شماره کلاس 6عادي/چهار شنبه13:00 11:30 شماره کلاس 5عادي/چهار شنبه15:30 14:00 شماره کلاس 5عادي/ 11:00 97/04/10
462 کارآموزي بهداشت باروري ،مادر و کودک و تنظيم خانواده 00:00 / /
472 کارآموزي در عرصه بهداشت باروري، مادر و کودک و تنظيم خانواده 00:00 / /
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده