ورود

نام و نام خانوادگی : حسين توحيدي

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : برق

سوابق تحصیلی :

دکتری -

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : hosseintohidi@ymail.com

آدرس صفحه اصلي :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
173 توزيع انرژي الكتريكي جمعه11:15 09:45 شماره کلاس 2هفته دوم/جمعه13:00 11:30 شماره کلاس 2عادي/ 14:30 97/03/27
1328 طراحي و توسعه شبكه هاي توزيع وپروژه جمعه11:15 09:45 شماره کلاس 2هفته دوم/جمعه13:00 11:30 شماره کلاس 2عادي/ 14:30 97/03/27
1447 حفاظت پيشرفته سيستم هاي قدرت جمعه11:15 09:45 شماره کلاس 2هفته دوم/جمعه13:00 11:30 شماره کلاس 2عادي/ 14:30 97/03/27
1613 تئوري جامع ماشينهاي الکتريکي جمعه09:30 08:00 شماره کلاس 2عادي/جمعه11:15 09:45 شماره کلاس 2هفته اول/ 14:30 97/04/06
172 تئوري جامع ماشينهاي الکتريکي جمعه09:30 08:00 شماره کلاس 2عادي/جمعه11:15 09:45 شماره کلاس 2هفته اول/ 14:30 97/04/06
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده