ورود

نام و نام خانوادگی : حسين توحيدي

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : برق

سوابق تحصیلی :

دکتری -

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک :

آدرس صفحه اصلي :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
179 توزيع انرژي الكتريكي جمعه11:15 09:45شماره کلاس0هفته دوم/جمعه13:00 11:30شماره کلاس0عادي/ 14:30 96/03/25
178 بهره برداري از سيستم هاي قدرت جمعه09:30 08:00شماره کلاس0عادي/جمعه11:15 09:45شماره کلاس0هفته اول/ 14:30 96/04/01
1607 الکترونيک قدرت (1) 14:30 96/03/25
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده