ورود

نام و نام خانوادگی : حسين توحيدي

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : برق

سوابق تحصیلی :

دکتری -

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : hosseintohidi@ymail.com

آدرس صفحه اصلي :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
139 ديناميک سيستم هاي قدرت 1 جمعه10:50 09:30 شماره کلاس 0هفته دوم/جمعه12:20 11:00 شماره کلاس 0عادي/ 11:00 96/10/19
138 بهره برداري از سيستم هاي قدرت جمعه09:20 08:00 شماره کلاس 0عادي/جمعه10:50 09:30 شماره کلاس 0هفته اول/ 11:00 96/10/16
137 کنترل توان راکتيو پنج شنبه15:30 14:00 شماره کلاس 0عادي/پنج شنبه17:15 15:45 شماره کلاس 0هفته اول/ 11:00 96/10/25
1546 ديناميک سيستمهاي قدرت الکتريکي 1 11:00 96/10/19
1547 بهره برداري از سيستمهاي قدرت پيشرفته 11:00 96/10/16
1548 کنترل توان راکتيو درسيستم هاي قدرت 11:00 96/10/25
1931 سمينار 00:00 / /
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده