ورود

نام و نام خانوادگی : البرز مقتدر منصوري

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : مديريت

سوابق تحصیلی :

دکتری -

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : alborzmansouri@yahoo.com

آدرس صفحه اصلي :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
866 مديريت توسعه شماره کلاس 1 17:15 - 15:45 - چهار شنبه , 08:30 97/04/02
1556 مباني مديريت اسلامي والگوهاي آن 11:00 97/04/02
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده