ورود

نام و نام خانوادگی : ريحانه موسوي

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : پرستاري

سوابق تحصیلی :

دکتری -

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : re_mousavi@yahoo.com

آدرس صفحه اصلي :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
1505 اصول تغذيه مادر و كودك پنج شنبه17:15 15:45شماره کلاس0عادي/ 14:30 96/03/20
1736 تغذيه و تغذيه درماني پنج شنبه17:15 15:45شماره کلاس0عادي/ 14:30 96/03/20
100 تغذيه و تغذيه درماني پنج شنبه17:15 15:45 شماره کلاس 0عادي/ 14:30 96/03/20
1929 تغذيه درماني مادر و كودك 14:30 96/03/20
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده