ورود

نام و نام خانوادگی : ريحانه موسوي

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : پرستاري

سوابق تحصیلی :

دکتری -

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : re_mousavi@yahoo.com

آدرس صفحه اصلي :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
12 تغذيه و تغذيه درماني پنج شنبه17:15 15:45 شماره کلاس 6عادي/ 11:00 97/04/11
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده