ورود

نام و نام خانوادگی : رقيه نيک خصال

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : برنامه ريزي علوم تربيتي

سوابق تحصیلی :

دکتری -

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : r.nikkhesal@yahoo.com

آدرس صفحه اصلي :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
181 آموزش و پرورش كودكان استثنايي جمعه15:30 14:00 شماره کلاس 1عادي/ 11:00 97/04/02
180 روانشناسي پيش دانشگاهي جمعه13:00 11:30عادي/ 11:00 97/04/04
182 روانشناسي زبان(باتاكيدبرآموزش زبان فارسي) جمعه11:15 09:45 شماره کلاس 1عادي/جمعه17:15 15:45 شماره کلاس 1عادي/ 11:00 97/04/06
140 روانشناسي عمومي جمعه09:30 08:00عادي/ 11:00 97/03/27
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده