ورود

نام و نام خانوادگی : شهرزاد يحيوي رحيمي

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : پرستاري و مامايي

سوابق تحصیلی :

دکتری -

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : drshahrzad1360@gmail.com

آدرس صفحه اصلي :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
317 فيزيو پاتولوژي و بيماريهاي داخلي (3) سه شنبه15:30 14:00شماره کلاس0عادي/ 14:30 96/03/17
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده