ورود

نام و نام خانوادگی : شهرزاد يحيوي رحيمي

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : مامايي

سوابق تحصیلی :

دکتری -

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : drshahrzad1360@gmail.com

آدرس صفحه اصلي :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
821 فيزيو پاتولوژي و بيماريهاي داخلي (2) يکشنبه15:30 14:00 شماره کلاس 6عادي/ 11:00 96/11/03
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده