ورود

نام و نام خانوادگی : بهرام بهين

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : زبان انگليسي

سوابق تحصیلی :

دکتری -

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : bahram.behin@gmail.com

آدرس صفحه اصلي :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
189 روش تحقيق (در مسائل زبانشناسي ) جمعه15:30 14:00شماره کلاس0عادي/ 14:30 96/03/27
1670 مسائل زبانشناسي جمعه13:00 11:30شماره کلاس0عادي/ 11:00 96/03/28
207 تحقيق در آموزش زبان جمعه11:15 09:45شماره کلاس0عادي/ 11:00 96/03/28
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده