ورود

نام و نام خانوادگی : بهرام بهين

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : زبان انگليسي

سوابق تحصیلی :

دکتری -

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : bahram.behin@gmail.com

آدرس صفحه اصلي :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
1049 برنامه ريزي درسي زبان جمعه13:00 11:30عادي/ 14:30 97/03/31
87 تحقيق در آموزش زبان جمعه11:15 09:45عادي/ 00:00 / /
1440 کليات زبانشناسي 1 00:00 / /
1519 اصول و روش ترجمه 00:00 / /
1669 اصول و تئوريهاي تدريس 00:00 / /
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده