ورود

نام و نام خانوادگی : بهرام بهين

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : زبان انگليسي

سوابق تحصیلی :

دکتری -

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : bahram.behin@gmail.com

آدرس صفحه اصلي :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
1479 مسائل زبانشناسي جمعه17:15 15:45شماره کلاس0عادي/ 11:00 96/10/16
1302 ادب فارسي در ادبيات جهان جمعه15:30 14:00شماره کلاس0عادي/ 11:00 96/10/25
1486 برنامه ريزي درسي زبان جمعه12:20 11:00شماره کلاس0عادي/ 11:00 96/10/16
1476 روش تحقيق، مقاله و رساله نويسي پيشرفته جمعه10:50 09:30شماره کلاس0عادي/ 11:00 96/10/23
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده