ورود

نام و نام خانوادگی : داود کوهي نوجه ده

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : زبان انگليسي

سوابق تحصیلی :

دکتری -

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : davudkuhi@yahoo.com

آدرس صفحه اصلي :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
1513 انگليسي با اهداف ويژه جمعه15:30 14:00شماره کلاس0عادي/ 11:00 96/03/17
206 تجزيه و تحليل کلام جمعه13:00 11:30شماره کلاس0عادي/ 11:00 96/03/17
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده