ورود

نام و نام خانوادگی : داود کوهي نوجه ده

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : زبان انگليسي

سوابق تحصیلی :

دکتری -

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : davudkuhi@yahoo.com

آدرس صفحه اصلي :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
1051 تحليل کلام جمعه17:15 15:45عادي/ 11:00 97/04/07
1050 فرهنگ و هويت در آموزش زبان جمعه15:30 14:00عادي/ 11:00 97/03/31
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده