ورود

نام و نام خانوادگی : داود کوهي نوجه ده

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : زبان انگليسي

سوابق تحصیلی :

دکتری -

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : davudkuhi@yahoo.com

آدرس صفحه اصلي :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
1078 فرهنگ و هويت در آموزش ربان چهار شنبه17:15 15:45عادي/ 11:00 97/10/22
1066 فرهنگ و هويت در آموزش زبان چهار شنبه15:30 14:00عادي/ 11:00 97/10/27
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده