ورود

نام و نام خانوادگی : داود کوهي نوجه ده

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : زبان انگليسي

سوابق تحصیلی :

دکتری -

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : davudkuhi@yahoo.com

آدرس صفحه اصلي :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
1483 تجزيه و تحليل کلام جمعه17:15 15:45شماره کلاس0عادي/ 11:00 96/10/16
1475 فرهنگ و هويت در آموزش زبان جمعه15:30 14:00شماره کلاس0عادي/ 11:00 96/10/23
1293 انگليسي براي اهداف ويژه پنج شنبه10:50 09:30شماره کلاس0عادي/ 14:00 96/10/16
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده