ورود

نام و نام خانوادگی : سعيده اميري

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : مديريت

سوابق تحصیلی :

دکتری -

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : amirisaeadeh@yahoo.com

آدرس صفحه اصلي :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
1122 کارآفريني و پروژه يکشنبه12:30 11:00عادي/ 14:00 95/11/03
1646 مديريت تطبيقي دوشنبه16:45 15:00عادي/ 08:30 95/10/19
1706 کارآفريني و پروژه چهار شنبه09:30 08:00شماره کلاس0عادي/چهار شنبه11:00 09:30شماره کلاس0عادي/ 14:00 95/11/03
1647 مباحث ويژه مديريت دولتي 11:15 - 08:00 - سه شنبه , 08:30 95/11/03
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده