ورود

نام و نام خانوادگی : فاطمه احدي يولقونلو

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : مامايي

سوابق تحصیلی :

دکتری -

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک :

آدرس صفحه اصلي :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
295 بارداري و زايمان 1- بارداري طبيعي سه شنبه12:20 11:00هفته دوم/سه شنبه12:20 11:00شماره کلاس6هفته اول/ 11:00 98/10/21
301 نشانه شناسي و معاينات فيزيکي سه شنبه10:50 09:30 شماره کلاس 6عادي/ 11:00 98/11/03
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده