ورود

نام و نام خانوادگی : فاطمه احدي يولقونلو

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : مامايي

سوابق تحصیلی :

دکتری -

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک :

آدرس صفحه اصلي :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
624 حقوق و پزشکي قانوني در مامايي سه شنبه15:30 14:00هفته اول/ 11:00 98/04/04
606 بارداري و زايمان 1- بارداري طبيعي سه شنبه13:00 11:30عادي/چهار شنبه13:00 11:30عادي/ 11:00 98/04/01
607 اصول تغذيه مادر و کودک سه شنبه11:15 09:45هفته اول/سه شنبه11:15 09:45هفته دوم/ 14:30 98/04/07
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده