ورود

نام و نام خانوادگی : فاطمه احدي يولقونلو

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : مامايي

سوابق تحصیلی :

دکتری -

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک :

آدرس صفحه اصلي :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
996 کارآموزي در عرصه زايمان طبيعي و غيرطبيعي (1) 00:00 / /
1004 کارآموزي در عرصه بارداري طبيعي و غير طبيعي 00:00 / /
1212 کارآموزي زايمان طبيعي و غير طبيعي 00:00 / /
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده