ورود

نام و نام خانوادگی : فاطمه احدي يولقونلو

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : مامايي

سوابق تحصیلی :

دکتری -

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک :

آدرس صفحه اصلي :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
235 نشانه شناسي و معاينات فيزيکي چهار شنبه11:15 09:45شماره کلاس6عادي/ 11:00 99/04/12
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده