ورود

نام و نام خانوادگی : سولماز بابائي بناب

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : تربيت بدني

سوابق تحصیلی :

دکتری -

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : so_babaei@yahoo,com

آدرس صفحه اصلي :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
683 مو ضوعات پيشرفته در فيزيولوژي ورزش چهار شنبه17:15 15:45شماره کلاس0هفته اول/چهار شنبه19:00 17:30شماره کلاس0هفته اول/ 14:30 96/03/21
685 ملاحظات ارتوپديک و بيومکانيک در تمرين هاي ورزشي چهار شنبه09:30 08:00شماره کلاس0هفته اول/چهار شنبه11:15 09:45شماره کلاس0هفته اول/ 14:30 96/03/25
681 روش تحقيق در علوم ورزشي پنج شنبه11:15 09:45شماره کلاس0هفته اول/پنج شنبه09:30 08:00شماره کلاس0هفته اول/ 14:30 96/03/17
684 تغذيه ورزشي پيشرفته 14:30 96/03/23
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده