ورود

نام و نام خانوادگی : سولماز بابائي بناب

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : تربيت بدني

سوابق تحصیلی :

دکتری -

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : so_babaei@yahoo,com

آدرس صفحه اصلي :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
752 فيزيولوژي انسان پيشرفته ويژه فعاليتهاي ورزشي چهار شنبه16:30 15:00شماره کلاس0هفته اول/چهار شنبه18:00 16:30شماره کلاس0هفته اول/ 14:00 95/10/19
1305 زبان تخصصي چهار شنبه15:00 13:30شماره کلاس0هفته اول/چهار شنبه12:30 11:00شماره کلاس0هفته اول/ 14:00 95/10/30
754 متابوليسم فعاليتهاي ورزشي وتمرين پنج شنبه12:30 11:00شماره کلاس0هفته اول/پنج شنبه15:00 13:30شماره کلاس0هفته اول/ 14:00 95/10/23
753 آمارزيستي ويژه فعاليتهاي ورزشي پنج شنبه11:00 09:30شماره کلاس0هفته اول/پنج شنبه09:30 08:00شماره کلاس0هفته اول/ 14:00 95/11/04
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده