ورود

نام و نام خانوادگی : انسيه گنج پور ثالث

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : زيست شناسي

سوابق تحصیلی :

دکتری -

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : eniganjpour@gmail.com

آدرس صفحه اصلي :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
58 آزمايشگاه ميكروبيولوژي (1) دوشنبه19:00 17:30 شماره کلاس 0عادي/ 00:00 / /
33 آزمايشگاه ميكروبيولوژي (1) دوشنبه17:15 15:45 شماره کلاس 0عادي/ 00:00 / /
57 آزمايشگاه ميكروبيولوژي (1) دوشنبه15:30 14:00 شماره کلاس 0عادي/ 00:00 / /
45 آزمايشگاه ميكروبيولوژي (2) چهار شنبه15:30 14:00 شماره کلاس 0عادي/ 00:00 / /
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده