ورود

نام و نام خانوادگی : سيدشاهين احمدي

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : مامايي

سوابق تحصیلی :

دکتری -

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : shaahin_ahmadi@yahoo.com

آدرس صفحه اصلي :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
371 جنين شناسي سه شنبه12:30 11:00شماره کلاس11عادي/ 11:00 95/10/23
125 تشريح سه شنبه11:00 09:30 شماره کلاس 11عادي/سه شنبه16:30 15:00 شماره کلاس 0هفته اول/سه شنبه16:30 15:00 شماره کلاس 0هفته دوم/ 08:30 95/10/26
357 تشريح (1) سه شنبه09:30 08:00شماره کلاس11عادي/سه شنبه15:00 13:30شماره کلاس0هفته اول/سه شنبه15: 13:30شماره کلاس0هفته دوم/ 08:30 95/10/18
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده