ورود

نام و نام خانوادگی : يوسف ----- مربي باليني وارسته مقدم

مرتبه علمی : مربي آموزشيـار

گروه آزمایشی :

سوابق تحصیلی :

دکتری -

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک :

آدرس صفحه اصلي :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده