ورود

نام و نام خانوادگی : ندا ----- مربي باليني نيک خصال

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : مامايي

سوابق تحصیلی :

دکتری -

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک :

آدرس صفحه اصلي :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
833 کارآموزي در عرصه زايمان طبيعي و غيرطبيعي (1) 00:00 / /
834 کارآموزي در عرصه زايمان طبيعي و غيرطبيعي (2) 00:00 / /
1845 کارآموزي در عرصه زايمان طبيعي وغير طبيعي 00:00 / /
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده