ورود

نام و نام خانوادگی : رعنا ------ مربي باليني دوستي

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : مامايي

سوابق تحصیلی :

دکتری -

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک :

آدرس صفحه اصلي :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
1759 نشانه شناسي و معاينات فيزيكي پنج شنبه13:00 11:30شماره کلاس0عادي/ 11:00 96/03/29
299 نشانه شناسي و معاينات فيزيكي پنج شنبه11:15 09:45شماره کلاس0عادي/ 14:30 96/03/29
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده