ورود

نام و نام خانوادگی : مريم ------- مربي باليني جلاليان بکتاش

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : پرستاري

سوابق تحصیلی :

دکتری -

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک :

آدرس صفحه اصلي :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
868 کارآموزي پرستاري در مشکلات شايع ايران 00:00 / /
1161 کارآموزي درعرصه پرستاري داخلي جراحي(3) 00:00 / /
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده