ورود

نام و نام خانوادگی : معصومه بهادر

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : پرستاري

سوابق تحصیلی :

دکتری -

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک :

آدرس صفحه اصلي :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
877 کارآموزي درعرصه پرستاري كودكان(2) 00:00 / /
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده