ورود

نام و نام خانوادگی : مريم .......... مربي باليني گندمي تجرق

مرتبه علمی : فاقد مرتبه علمي

گروه آزمایشی : پرستاري و مامايي

سوابق تحصیلی :

دکتری -

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک :

آدرس صفحه اصلي :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
833 کارآموزي در عرصه زايمان طبيعي و غيرطبيعي (1) 00:00 / /
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده