ورود

نام و نام خانوادگی : عيسي جليلي

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : مديريت

سوابق تحصیلی :

دکتری -

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : jalili.eisa@yahoo.com

آدرس صفحه اصلي :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
1040 سرپرستي سازمان شنبه19:00 17:30شماره کلاس0عادي/ 08:30 96/03/27
860 مباحث ويژه مديريت دولتي شماره کلاس 1 19:00 - 17:30 - شنبه , 08:30 96/03/27
856 سير انديشه هاي سياسي و تحول نهادهاي اداري شماره کلاس 1 17:15 - 15:45 - شنبه , 11:00 96/03/25
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده