ورود

نام و نام خانوادگی : مريم امير محمديان بناب

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : پرستاري

سوابق تحصیلی :

دکتری -

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک :

آدرس صفحه اصلي :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
871 کارآموزي در عرصه پرستاري بزرگسالان و سالمندان (3--1)و پرستاري مراقبت 00:00 / /
1159 کارآموزي درعرصه پرستاري داخلي جراحي(1) 00:00 / /
1160 کارآموزي درعرصه پرستاري داخلي جراحي(2) 00:00 / /
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده