ورود

نام و نام خانوادگی : مليحه حمزه زاده آذر

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : مامايي

سوابق تحصیلی :

دکتری -

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : hmaleheh@yahoo.com

آدرس صفحه اصلي :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
104 پرستاري بزرگسالان و سالمندان (2) دوشنبه17:00 15:45شماره کلاس0عادي/پنج شنبه15:30 14:00شماره کلاس0هفته دوم/ 08:30 96/03/17
103 پرستاري بزرگسالان و سالمندان (2) دوشنبه11:15 09:45شماره کلاس0عادي/پنج شنبه15:30 14:00شماره کلاس0هفته اول/ 08:30 96/03/17
1317 پرستاري دربحران ،فوريتهاوحوادث غير مترقبه پنج شنبه13:00 11:30شماره کلاس0هفته اول/پنج شنبه13:00 11:30شماره کلاس0هفته دوم/پنج شنبه17:15 15:45شماره کلاس0هفته اول/ 08:30 96/03/24
99 اخلاق پرستاري و ارتباط حرفه اي پنج شنبه11:15 09:45شماره کلاس0عادي/پنج شنبه09:30 08:00شماره کلاس0هفته اول/پنج شنبه09:30 08:00شماره کلاس0هفته دوم/ 14:30 96/03/29
1409 پرستاري بيماريهاي داخلي وجراحي(3) 08:30 96/03/17
1474 پرستاري اورژانس در بحران ها و حوادث غير مترقبه 08:30 96/03/24
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده