ورود

نام و نام خانوادگی : مليحه حمزه زاده آذر

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : مامايي

سوابق تحصیلی :

دکتری -

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : hmaleheh@yahoo.com

آدرس صفحه اصلي :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
158 پرستاري بزرگسالان و سالمندان (1) سه شنبه16:30 15:00شماره کلاس0عادي/جمعه16:30 15:00شماره کلاس11عادي/ 08:30 95/10/19
1418 پرستاري بيماريهاي داخلي جراحي(2) سه شنبه11:00 09:30شماره کلاس11عادي/جمعه15:00 13:30شماره کلاس11عادي/ 08:30 95/10/19
157 پرستاري بزرگسالان و سالمندان (1) سه شنبه11:00 09:30شماره کلاس11عادي/جمعه15:00 13:30شماره کلاس11عادي/ 08:30 95/10/19
1447 پرستاري بزرگسالان و سالمندان (3) دوشنبه15:00 13:30شماره کلاس0عادي/سه شنبه15:00 13:30شماره کلاس0هفته دوم/دوشنبه18:00 16:30شماره کلاس0عادي/جمعه12:30 11:00شماره کلاس0عادي/ 08:30 95/10/19
1466 پرستاري بزرگسالان و سالمندان (3) دوشنبه12:30 11:00شماره کلاس0عادي/سه شنبه15:00 13:30شماره کلاس0هفته اول/دوشنبه16:30 15:00شماره کلاس0عادي/جمعه11:00 09:30شماره کلاس0عادي/ 08:30 95/10/19
165 پرستاري دربحران ،فوريتهاوحوادث غير مترقبه جمعه09:30 08:00شماره کلاس11هفته دوم/جمعه18:00 16:30شماره کلاس0هفته دوم/ 11:00 95/10/25
164 پرستاري دربحران ،فوريتهاوحوادث غير مترقبه جمعه09:30 08:00شماره کلاس11هفته اول/جمعه18:00 16:30شماره کلاس0هفته اول/ 11:00 95/10/25
1241 پرستاري بيماريهاي داخلي وجراحي(4) 08:30 95/10/19
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده