ورود

نام و نام خانوادگی : يونس بادآور نهندي

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : حسابداري

سوابق تحصیلی :

دکتری -

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : yb_nahandi@yahoo.com

آدرس صفحه اصلي :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
676 حسابداري مديريت و کنترل هزينه پنج شنبه19:00 14:00شماره کلاس0هفته دوم/ 00:00 / /
1266 مديريت اوراق بهادار و سرمايه گذاري پنج شنبه13:00 08:00شماره کلاس0هفته دوم/ 14:30 96/03/29
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده