ورود

نام و نام خانوادگی : بهروز شهرياري

مرتبه علمی : مربي

گروه آزمایشی :

سوابق تحصیلی :

دکتری -

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : shahriari@mut-es.ac.ir

آدرس صفحه اصلي :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده