ورود

نام و نام خانوادگی : محمد زماني ممه شير

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : علوم انساني

سوابق تحصیلی :

دکتری -

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : vakiloroaya_zamani@yahoo.com

آدرس صفحه اصلي :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
607 آئين دادرسي مدني (3) سه شنبه19:00 17:30شماره کلاس0عادي/ 08:30 96/03/27
542 آئين دادرسي مدني (2) سه شنبه17:15 15:45شماره کلاس0عادي/ 11:00 96/03/24
1247 حقوق مدني(5) خانواده چهار شنبه19:00 15:45شماره کلاس0عادي/ 11:00 96/04/01
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده