ورود

نام و نام خانوادگی : محمد زماني ممه شير

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : علوم انساني

سوابق تحصیلی :

دکتری -

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : vakiloroaya_zamani@yahoo.com

آدرس صفحه اصلي :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
1047 حقوق مدني(5) خانواده سه شنبه18:00 15:00شماره کلاس0عادي/ 08:30 95/10/19
1052 آئين دادرسي مدني (3) دوشنبه18:00 16:30شماره کلاس0عادي/ 11:00 95/10/27
1040 آئين دادرسي مدني (2) دوشنبه16:30 15:00شماره کلاس0عادي/ 08:30 95/10/27
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده