ورود

نام و نام خانوادگی : محمد زماني ممه شير

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : علوم انساني

سوابق تحصیلی :

دکتری -

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : vakiloroaya_zamani@yahoo.com

آدرس صفحه اصلي :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده