ورود

نام و نام خانوادگی : نسرين مهرنژاد

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : مامايي

سوابق تحصیلی :

دکتری -

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : n_mehrnejad@yahoo.com

آدرس صفحه اصلي :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
167 پرستاري ويژه چهار شنبه18:00 16:30شماره کلاس0عادي/سه شنبه18:00 16:30شماره کلاس0هفته اول/ 08:30 95/11/02
166 پرستاري ويژه پنج شنبه18:00 16:30شماره کلاس0عادي/سه شنبه18:00 16:30شماره کلاس0هفته دوم/ 08:30 95/11/02
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده