ورود

نام و نام خانوادگی : نسرين مهرنژاد

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : مامايي

سوابق تحصیلی :

دکتری -

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : n_mehrnejad@yahoo.com

آدرس صفحه اصلي :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
661 مراقبت هاي جامع پرستاري در بخش هاي ويژه سه شنبه19:00 15:45شماره کلاس0عادي/ 14:30 96/03/17
662 مراقبت هاي جامع پرستاري در بخش هاي ويژه چهار شنبه19:00 15:45شماره کلاس0عادي/ 14:30 96/03/17
1421 پرستاري ويژه 14:30 96/03/17
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده