ورود

نام و نام خانوادگی : حميد سرمدي

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : حقوق و علوم سياسي

سوابق تحصیلی :

دکتری -

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : hamedsarmadi2000@gmail.com

آدرس صفحه اصلي :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
885 حقوق سازمانهاي بين المللي سه شنبه13:00 11:30شماره کلاس1عادي/ 08:30 99/04/02
815 حقوق بين الملل عمومي(3) سه شنبه09:30 08:00شماره کلاس1عادي/ 08:30 99/04/01
742 حقوق بين الملل عمومي(2) چهار شنبه19:00 17:30شماره کلاس1عادي/ 08:30 99/03/27
862 حقوق بين الملل خصوصي(1) چهار شنبه17:30 15:45شماره کلاس1عادي/ 08:30 99/04/03
1386 حقوق سازمانهاي بين المللي 08:30 99/04/02
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده