ورود

نام و نام خانوادگی : حميد سرمدي

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : حقوق و علوم سياسي

سوابق تحصیلی :

دکتری -

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : hamedsarmadi2000@gmail.com

آدرس صفحه اصلي :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
873 حقوق ديپلماتيک و کنسولي چهار شنبه17:15 15:30 شماره کلاس 1عادي/ 14:00 98/10/14
874 سازمانهاي بين الملل پنج شنبه17:15 15:45شماره کلاس1هفته دوم/چهار شنبه15:30 14:00شماره کلاس1عادي/ 14:00 98/10/16
1132 مديريت بحرانهاي بين المللي پنج شنبه15:30 14:00شماره کلاس1عادي/ 14:00 98/10/25
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده