ورود

نام و نام خانوادگی : حميد سرمدي

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : حقوق و علوم سياسي

سوابق تحصیلی :

دکتری -

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : hamedsarmadi2000@gmail.com

آدرس صفحه اصلي :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
373 سياست بين الملل پنج شنبه10:50 09:30 شماره کلاس 1هفته اول/پنج شنبه12:40 11:00عادي/ 14:00 97/10/22
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده