ورود

نام و نام خانوادگی : حميد سرمدي

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : حقوق و علوم سياسي

سوابق تحصیلی :

دکتری -

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : hamedsarmadi2000@gmail.com

آدرس صفحه اصلي :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
816 سمينار جهان سوم در سياست بين اللمل چهار شنبه17:15 15:45عادي/ 14:00 98/04/02
826 بررسي تطبيقي نظامهاي اقتصادي پنج شنبه09:30 08:00عادي/ 14:00 98/03/30
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده